JAK ROZPOCZĄĆ PROCEDURĘ PRZYJĘCIA DO NASZEGO DOMU?

 

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” prowadzi całodobowe usługi dla osób w podeszłym wieku, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Osoby, które chciałyby zamieszkać w naszym Domu zapraszamy do odwiedzin. Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 zainteresowane osoby mogą spotkać się z pracownikiem socjalnym naszego Domu, który odpowie na wszystkie pytania. Takie spotkanie jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 22 8366662 wew.132).

 

KROK 1 - ZŁOŻENIE WNIOSKU

Pierwszym krokiem w celu uzyskania skierowania do domu pomocy społecznej (dalej DPS) jest udanie się do ośrodka pomocy społecznej (dalej OPS) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożenie tam wniosku o przyjęcie do DPS przez osobę ubiegającą się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. We wniosku należy opisać sytuację życiową, która powoduje konieczność zamieszkania w DPS.

 

KROK 2 - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

Postępowanie w sprawie skierowania oraz umieszczenia w Domu wszczyna pracownik socjalny OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Wybrany pracownik socjalny OPS prowadząc sprawę przyjęcia zbiera niezbędne dokumenty:

  • wywiad rodzinny (środowiskowy) przeprowadzony przez pracownika socjalnego OPS,
  • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS  lub umowa na partycypowanie w tej opłacie,
  • zgoda osoby ubiegającej się na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu,
  • zgoda na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych,
  • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności.

 

W tym czasie osoba starająca się o przyjęcie do DPS przygotowuje:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • decyzje organu rentowo – emerytalnego lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Ponadto pracownik socjalny OPS może poprosić o inne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne w sprawie przyjęcia do DPS.

 

KROK 3 - PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW

Skompletowaną dokumentację ośrodek pomocy społecznej przekazuje do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Adres placówki:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie / WCPR

ul. Lipińska 2

01 – 833 Warszawa

tel. 22 599 71 40

 

KROK 4 - OCZEKIWANIE NA DECYZJĘ

Następnie osoba ubiegająca się o miejsce w DPS oczekuje na wydanie decyzji o skierowaniu do DPS oraz o odpłatności w tym Domu. Podstawą zamieszkania jest decyzja o umieszczeniu, którą wydaje Dyrektor WCPR z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy.

 

 

KROK 5 - POWIADOMIENIE

Wyżej wymienione decyzje otrzymuje osoba ubiegająca się, jak również wybrana placówka DPS. Po otrzymaniu decyzji osoba ubiegająca się uzyskuje miano osoby oczekującej. Dyrektor wybranego Domu powiadamia pisemnie Kandydata o wpisaniu go na listę osób oczekujących.

Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia osoba ubiegająca się staje się osobą oczekującą na przyjęcie do naszego DPS. W tym czasie może odwiedzać placówkę oraz kontaktować się z pracownikiem socjalnym, który utrzymuje stały kontakt z rodziną. W czasie oczekiwania przeprowadzone są wywiady środowiskowe. Czas oczekiwania jest zależny od zwalniających się miejsc w placówce.

 

 KROK 6 - PRZYJĘCIE

Osoba oczekująca (lub jego przedstawiciel ustawowy) otrzymuje  powiadomienie o terminie przyjęcia.

 

KROK 7 - ZAMIESZKANIE 

 

Po otrzymaniu decyzji ostatnim krokiem jest zamieszkanie w wybranej placówce.

 

Co możemy zabrać ze sobą?

 

Mieszkaniec powinien mieć przy sobie dokumenty medyczne (aktualne wyniki badań lekarskich, karty wypisowe ze szpitali).  Ponadto Mieszkaniec może wziąć ze sobą drobne sprzęty gospodarstwa domowego (np. czajnik, suszarka), telefon, radio, telewizor, sztućce, talerze, kubek, szklankę oraz ulubiony fotel (1szt.), lampkę, obrazy.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielają pracownicy socjalni DPS "Budowlani".

 

Czego nie zabieramy?

Dom nie zapewnia magazynowania i przechowywania rzeczy, dlatego też nie zabieramy ze sobą mebli, łóżek, dywanów oraz dużego sprzętu AGD (np. lodówek, pralek).

 

Przeprowadzka dla większości osób  może być trudna, ponieważ wiąże się z wprowadzeniem w życie zmian. Mogą one dotyczyć: kontaktów z nieznanymi ludźmi, przebywania w nowym otoczeniu oraz zetknięcia się z innymi zwyczajami. Jest to podstawą do naruszenia poczucia bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzbudzenia niepokoju. Wynikiem tego może być zachowanie zmierzające do uniknięcia nowej sytuacji. Sposoby, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej trudności polegają na: odwiedzeniu danego miejsca, szukaniu informacji na jego temat, nawiązaniu kontaktu z przebywającymi tam ludźmi oraz zabraniu części przedmiotów przypominających własny dom.

Po zajęciu miejsca w pokoju przez nowego mieszkańca trwa okres adaptacyjny, w którym nowo przybyły mieszkaniec zapoznaje się z mieszkańcami Domu, ofertą usług, regulaminem Domu oraz pracownikami.

 

 

 

<<Wstecz<<