ZASADY ODPŁATNOŚCI

Zasady odpłatności za pobyt w naszym Domu ustalane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS "Budowlani": od 1 kwietnia 2022 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 8294,23zł zgodnie z zarządzeniem nr 424/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m. st. Warszawy w 2022 r.

Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:

1. mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu (bez względu na źródło uzyskania dochodu),

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3. gmina, z terenu której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

DEPOZYT

Mieszkaniec przebywający w DPS może przekazać do depozytu DPS posiadane przy sobie środki finansowe, przedmioty wartościowe i dokumentarne. W związku z powyższym za nie przekazanie w/w mienia do depozytu mieszkaniec ponosi całkowitą odpowiedzialność.

ZASADY ADAPTACYJNE 

Nowo przyjęta osoba na początku mieszka w pokoju dwuosobowym. Mieszkaniec może starać się o mieszkanie w pokoju jednoosobowym. Decyzje o przyznaniu pokoju jednoosobowego podejmuje Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy.

 

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA LEKI  i ŚRODKI POMOCNICZE

Dom Pomocy Społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitów ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

OPIEKA MEDYCZNA

Dom nie świadczy usług medycznych, nie zatrudnia lekarza. Dom pomaga mieszkańcowi w umówieniu i w dotarciu na wizyty lekarskie. DPS pomaga również w realizacji zaleceń lekarskich, przez wykwalifikowany personel pielęgniarski i opiekuńczy. Na terenie DPS znajduje się Punkt Pierwszej Pomocy, w którym są wykonywane drobne zabiegi pielęgnacyjne, tj. pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru we krwi, drobne opatrunki, i inne. Jeśli występuje taka potrzeba wspieramy naszych mieszkańców w przygotowaniu i przyjmowaniu leków.

 

<<Wstecz<<