Zamówienia na usługi społeczne

Ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy
Społecznej "Budowlani" w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6