Zamówienia na usługi społeczne

Niniejszym informujemy, iż Zamawiający - Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie - prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2025 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją ww. postępowania.

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 
Identyfikator postępowania - ocds-148610-65a4f065-7233-11ed-abdb-a69c1593877c
Numer referencyjny postępowania - DAG.341.3.4.2022

Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia Postępowanie nr DAG.341.3.4.2021

Identyfikator postępowania w systemie Miniportal: 68306145-79ed-4a37-ac77-218b0c5ca5c7

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

identyfikator postępowania w systemie Miniportal: da23512e-f478-4ef3-90bc-314ffae1a7cd